Uyguladığımız Testler

Psikoloji Testleri:

1Rorschach Testi (Exner)
Rorschach testi, danışanların algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Kişinin kişilik özellikleri ve düşünce yapısını incelemek için bu test kullanılır.
2SCID II
SCID II bazı psikiyatrik bozuklukların tanılarını koyma olanağı sağlayan yarı yapılandırılmış bir görüşme yöntemidir. Bu yöntemle birlikte danışanın yaşadığı psikiyatrik durumlar analiz edinerek gerekli yönlendirme yapılır.
3Beck Depresyon Ölçeği
1961 yılında Aaron Beck tarafından depresyon riskini ve düzeyini ölçmek için tasarlanan 21 maddelik kendini değerlendirme ölçeğidir. Bu ölçek 13 yaş ve üzeri kişiler için tasarlanmıştır. Bu ölçeğin uygulanmasıyla birlikte danışanın ihtiyaçları belirlenerek gerekli psikolojik destek sağlanır.
4Beck Anksiyete Ölçeği
Beck Anksiyete Envanteri Aaron T. Beck tarafından depresyon ile kaygıyı güvenilir bir şekilde ayırt edebilecek bir araç ihtiyacını gidermek için geliştirilmiştir. Ölçek, her biri yaygın bir kaygı belirtisi olan 21 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin uygulanmasıyla birlikte danışanın ihtiyaçları belirlenerek gerekli psikolojik destek sağlanır.
5Wisc-R Zeka Testi
Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) zeka testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Testleri:

1Sesletim Ve Sesbilgisi Testi (SST)
Ana dilin kazanılması sürecinde sesbilgisi sisteminin gelişimi ve klinik değelendirme büyük önem taşır. Sesletim ve Sesbilgisi Testi sesletim ve sesbilgisi sorunu olana çocukları tarama, ayrıcı tanı koyma amaçlı geliştirilen norm dayalı bir testtir (Topbaş, 2006).
2Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL)
Test, bireysel olarak yönetilen, norm referanslı ve 2 yaş 0 ay ve 7 yaş 11ay arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir testtir (Hresko ve ark., 1999). Test sonuçları erken dönemde dil bozukluğu olan çocukları tanılayabilme, dil gelişimlerinin zayıf ve güçlü yanlarını gösterme, gelişim sürecine dair bilgi verme ve araştırma yapma gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.
3Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)
Hastanın dil veya konuşma sorunu olup olmadığı, yetersizliğin afazi kaynaklı olup olmadığı, sorun afazi ise tipinin ve ciddiyetinin ne derece olduğunun saptanması için uygulanan bir testtir.

Fizyoterapi Testleri:

1Alberta Infant Motor Skala (AIMS)
Yeni doğan bebekten bağımsız yürüyen çocuğa kadar olan çocukların ( 0-18 ay) kaba motor gelişimini ölçen bir testtir. Çocuğun 4 farklı pozisyondaki kaba motor becerileri değerlendirilir (sırtüstü, yüzüstü, oturma ve ayakta durma). Çocuk doktorları tarafından kullanılan boy ve kilo ölçeğine benzer şekilde, AIMS, fizyoterapistlerin bebeklerin gelişimsel olgunluklarını yüzdelik puan olarak kaydetmelerini ve zaman içindeki kaba motor gelişimlerini izlemelerini sağlar. Bu şekilde, bebeğinizin hem akranlarına kıyasla hem de önceki performanslarına kıyasla zaman içindeki gelişmesi izlenebilir. Yapılması kolaydır, 10-20 dk süren bir testtir.
2Çocuklar İçin Hareket Değerlendirme Bataryası (Movement Assessment Battery for Children-Movement ABC)
Okul çağı çocuklarında gelişimsel koordinasyon bozukluğunun varlığını değerlendirmek için kullanılan en yaygın testlerden biridir. Movement ABC-2 testinde çocuğun bir dizi motor görevi belirlenen şekilde yapması gerekir. Bu test ayrıca verilen görevin nasıl yapıldığına yönelik nitel veriler vermektedir. Bu test 3 farklı yaş grubuna bölünmüştür.

- 3 ile 6 yaş arası
- 7 ile 10 yaş arası
- 11 ile 16 yaş arası
3Prechtl Genel Hareket Değerlendirmesi
0-20 hafta ( prematüre doğanlar için düzeltilmiş olarak) arasındaki tüm bebekler için uygundur. Bebeği rahatsız etmeden yapılabilen çok etkin bir yöntemdir. Bebeğe uyaran verilmeden (ağzında emzik olmadan veya oyuncak gösterilmeden) bebek sırtüstü uyanık yatar iken video çekimi ile yapılır. Bebeğin sakin durduğu 3-5 dakikalık bir çekim değerlendirme için yeterlidir. Prechtl Genel Hareket Değerlendirmesi tüm dünyada bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış, Serebral Palsi’nin ve diğer gelişimsel geriliklerin erken belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.
4GMFM 88 (Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü 88)
Serebral palsili çocukların kaba motor fonksiyonlarındaki zamanla veya müdahale ile olan değişiklikleri ölçmek için tasarlanmış bir değerlendirme aracıdır. Değerlendirme 5 alanda (A: yatma ve dönme, B: oturma, C: emekleme ve dizüstü durma, D: ayakta durma, E: yürüme, koşma, zıplama ) yapılır ve toplam 88 tane maddeden oluşur. 5ay -16 yaş arasındaki serebral palsili çocuklar için geçerli ve uygun bir testtir.

Gelişim Testleri:

1Denver Gelişimsel Tarama Testi
Denver II 0-6 yaş arasındaki çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bir testtir. Zekâ testi değil, gelişim testidir. Denver II, aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmıştır.
1.Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme
2.Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.
3.Dil: işitme, anlama, dili kullanma.
4.Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği
2Bayley-III Bebek Ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği
Bayley-III, bebekler ile 1 aylık – 42 aylık çocukların gelişimsel işlevlerini değerlendiren bireysel olarak uygulanan bir araçtır. Temel amaçları gelişimsel geriliği olan çocukları belirlemek ve müdahale planlama için bilgi sağlamaktır.
Bayley-III testi, riskli yeni doğanların ve gelişimsel geriliği olan bebeklerin gelişimindeki eksikleri saptayabilen, erken müdahaleye yönlendirmek için kullanılan bir testtir. Standardize edilmiş test malzemeleri ile uygulayıcı eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır. Bayley-III, bebek ve yeni yürümeye başlayan çocukların gelişimini beş alanda incelemektedir: Bilişsel, Dil, Motor, Sosyal- Duygusal ve Uyumsal. Bilişsel, Dil ve Motor alanların değerlendirmesi çocukla birlikte uygulanan maddeler kullanılarak, Sosyal-Duygusal ve Uyumsal alanların değerlendirmesi ise birinci düzey bakıcının bir ankete verdiği sorular kullanılarak yapılmaktadır.
3Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2-TV)
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.
GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır.
Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır. GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir. GOBDÖ-2-TV’de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu’nun (2003) tanımları temelinde geliştirilmiştir.
4Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE)
AGTE çocukların genel gelişim durumunu ölçmeye yarayan bir ölçektir. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Dil Bilişsel- İnce Motor- Kaba Motor- Sosyal Beceri Özbakım gelişimine yönelik değerlendirme yapılmaktadır. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişiden bilgi alınarak doldurulur.
5Bender Gestalt
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, bozulma, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.
6Benton Görsel Bellek Testi
8 yaş üzeri çocuklara uygulanan Benton görsel bellek testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendiren Benton görsel bellek testi, görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.
7Frostig Görsel Algı Testi
4-8 yaş arası çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanan Frostig Görsel Algı Testi çocukların görsel algı becerilerini saptamaya yönelik geliştirilen bir algı testidir.
8Peabody Kelime Anlama Testi
Çocuğun dil gelişimini, çeşitli kartlarla ölçmeyi sağlayan bir gelişim testidir. 3-12 yaş arası çocuklara uygulanır.
9Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
Çocuğun okuma, yazma ya da matematik becerisinin yaş, zekâ ve eğitim düzeyine göre akranlarından geride olması durumunu veya yaşadığı öğrenme sorunlarını saptamaya yarayan bir araçtır.
10 Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu testi, 5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve çocukların ilkokula başlamak için hazır olup olmadığını belirlemek için uygulanmaktadır.
11Catell Zeka Testi
R. B. Cattel tarafından 1957 yılında kültürden arındırılmış zeka testini geliştirilmiştir. Testin 2A formu 7,5-14 yaş arasındaki bireylere uygulanırken; testin 3A formu yetişkinlere uygulanmaktadır. Toplam 46 maddeden oluşan testin yanıtlama süresi 25 dakikadır.
12Gessel
Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerilerini ölçer. Bu test 3-7 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.
13Porteus Labirentler Testi
Porteus Labirentler Testi 7-14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Bu test 12 labirentten oluşur. Zaman sınırlaması olmayan Porteus testi Planlama Yeteneğini ölçer. Testin zaman sınırlaması yoktur.
14Burdon Dikkat Testi
Burdon çocukların dikkat gücünü ölçer. Bu test 10-20 yaş aralığındaki bireylere uygulanır. Bir sayfada gelişigüzel dizilmiş harfler ile bireyin dikkat gücünü ölçer. Testin zaman sınırlaması vardır.
15Frankurter Dikkat Testi
Frankurter testi 60-72 ay arasındaki çocukların dikkat gücünü ölçmek için uygulanır. Bireysel uygulanan bu testin süresi 90 saniyedir.
16Kent E-G-Y
Kent E-G-Y testi, bilgiye ve dile dayanan, 6-14 yaş aralığındaki bireylerin zekasını incelemek için uygulanan; sözel olan ama hızın önemli olmadığı testtir.
17SDÖT
SDÖT öğrenme yeteneğini ve kısa süreli beleği ölçmek için geliştirilen bir testtir. 7 yaş ve üzerindeki tüm bireylere uygulanabilir. Testin uygulama süresi 15 dakikadır.
18KAT
Prof. Dr. Franz Thummer tarafından geliştirilen; çocukların korku düzeylerini ölçmeye yarayan bir testtir. Bu test 9-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

Bizimle İletişime Geçin


Skip to content